Your shopping basket is empty.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Puur Terschelling, gevestigd te Oosterend Terschelling, KvK-nummer 01107844, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als activiteiten aanbieder en/of verkoper.
 2. De wederpartij van Puur Terscheling wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gast.
 3. Partijen zijn Puur Terscheling en gast samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, akties, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Puur Terschelling.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 3: BETALING

 1. De volledige kosten wordt altijd meteen online voldaan. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is Puur Terscheling gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Indien Puur Terschelling op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de gast de deelname aan de activiteit te ontzeggen.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal Puur Terschelling tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Puur Terschelling op de koper onmiddelijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Puur Terschelling, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken kosten aan Puur Terschelling te betalen.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJS

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT EN ANNULERING

 1. Indien u een ticket heeft gekocht bij Puur Terschelling de activiteitenaanbieder en u wilt een wijziging vóór 30 dagen van aanvang van de activiteit doorvoeren zijn hier kosten aan verbonden. De kosten om een wijziging ten aanzien van een reeds aangeschaft ticket door te voeren zijn € 75,00.
 2. Het is niet mogelijk vanaf de 30ste dag voor aanvang van de activiteit deze te verzetten om welke reden dan ook, uitsluitend bij onweer zal Puur Terschelling vanuit veiligheid aanpassingen gaan doorvoeren.
 3. Afkloelingsperiode en herroepingsrecht/verzakingsrecht is niet van toepassing op toeristische producten zoals activiteiten. Dit betekent zodra de boeking geplaatst is, deze definitief is.
 4. Bij voortijdig vertrek door een gast is de gast de volledige prijs van de ticket/activiteit verschuldigd.
 5. Er vindt nooit geld restitutie plaats.
 6. Mocht u zelf een annuleringverzekering hebben en mocht u iets nodig hebben voor uw verzekering horen wij het graag.
 7. Bij terrorisme, natuurrampen en besmettelijke ziektes zullen wij het advies van RIVM volgen en zullen wij proberen een passende oplossing te vinden.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Puur Terschelling stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Puur Terschelling koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Puur Terschelling daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Puur Terschelling geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMER

 1. Puur Terschelling kan de activiteit een gast uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze gast indien de gast ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Puur Terschelling of de mede gasten bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of andere gasten in gevaar brengt. Of op onverantwoorde wijze omgaat met onze dieren of de natuur.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. Kan Puur Terschelling niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door gast geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Puur Terschelling ten tijde van het aangaan van de activiteit geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de activiteit redelijkerwijs niet door gast kan worden verlangd.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. Indien gasten klachten of een tekortkoming in de uitvoering van de activitietn constateren, dient hij/zij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de gast dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Puur Terschelling.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De wettelijke aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van activiteiten, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 2. Puur Terschelling is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Puur Terscheling is toe te rekenen.
 3. Puur Terschelling is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of ander vormen van overmacht.
 4. Puur Terschelling verplicht zich om na melding door een gast van overlast die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.
 5. Puur Terscheling is niet aansprakelijk door gevolg van gasten die opzettelijk of bewuste roekeloosheid tonen.
 6. Gasten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteit te beleven.
 7. Gasten dienen bij de buitenritten te paard, voor goede persoonlijke hygiëne in het paardrijzadel te zorgen (urine, bloed, enz.)

ARTIKEL 11: WET- EN REGELGEVING

 1. Puur Terschelling zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die aan de activiteit worden gesteld.
 2. De gast is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJKHEID

Puur Terschelling is in het bezit van certificaat Veilige Paardensport via de FNRS en mag Puur Terschelling het paarden welzijn keurmerk van de KPW dragen. Aangesloten lid Puur Terschelling is verplicht aan alle voorwaarden van deze externe partijen te voldoen en inzake van de activiteiten de toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: FORUMKEUZE

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.